GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ:

  1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu

KONAKLI AV, site ziyaretçileri ile kullanıcılarına ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu (“Veri Sorumlusu”) sıfatına sahiptir. İşbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun ve Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) uyarınca site ziyaretçileri ile kullanıcılarının, KONAKLI AV tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.

  1. Tanımlar

İlgili Kişi/Gerçek Kişi: Kişisel veri sahibini,

Veri İşleyen: Kanun kapsamında veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kanun kapsamında kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Site: https://www.konakliav.com/ adresinde yer alan web sitesini,

Kayıt ortamı:  Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan veri işlenen ortamı, ifade etmektedir.

 III.           Site Kullanıcıları ile Ziyaretçilerine Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Site kullanıcıları ile ziyaretçilerine ait kişisel veriler, KONAKLI AV tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırılması, ticari faaliyetlerin ve buna bağlı tüm faaliyetlerin yürütülmesi, şirket politikalarının belirlenmesi ve icrası dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

KONAKLI AV tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırılması, ticari faaliyetlerin ve buna bağlı tüm faaliyetlerin yürütülmesi, şirket politikalarının belirlenmesi ve icrası süreçlerine bağlı olarak, ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili kişilere ait elde edilecek kişisel veriler KONAKLI AV tarafından yukarıda açıklanan amaçlarla işlenebilecektir.

 

  1. Kişisel Verilerin Aktarımı

İşlenmiş olan kişisel veriler, KONAKLI AV tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırılması, ticari faaliyetlerin ve buna bağlı tüm faaliyetlerin yürütülmesi, şirket politikalarının belirlenmesi ve icrası, KONAKLI AV’nın ve KONAKLI AV ile ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin veri güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi ile Rıza Metni

Buna göre kişisel veriler; market araştırmaları, potansiyel müşteri kitlesinin belirlenmesi, kullanıcı deneyimini arttırıcı çalışmaların yapılması, kullanıcı ve site ziyaretçilerinin ihtiyaçları uyarınca kişiselleştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası, sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri politikasının belirlenmesi ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda KONAKLI AV’nın ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ile bu süreçlerle sınırlı olmamak kaydıyla, kişisel verileri, kullanıcı ve site ziyaretçilerinin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak işbu metnin V numaralı kısmında belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

VII.           Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından info@konakliav.com elektronik posta adresine gönderilmelidir. KONAKLI AV, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. KONAKLI AV taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 VIII.        Kişisel Veri Saklama Süresi

Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel verilerin saklanması süresi 5651 sayılı Kanun uyarınca 2 yıldır. Bireysel üyelere ilişkin kişisel veriler müşteri ilişkisinin sona ermesinden itibaren 5 yıl, muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca 10 yıl süre ile, Ticari elektronik ileti onay kayıtları onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile saklanmaktadır.

Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

  1. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında işlenmiş olan kişisel veriler; Kanun’un 7. Maddesi uyarınca işbu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

KONAKLI AV, Kanun’un, Kanun’a bağlı ilgili mevzuatın, yasadan doğan yükümlülüğün öngördüğü veya meşru menfaate dayalı işleme amacının ortadan kalktığı hallere bağlı olarak saklama sürelerinin sona ermesi durumunda, periyodik imha için öngörülen 6 aylık süre zarfında; işlediği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Rehber’de belirtilen anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak anonim hale getirilecektir.

  1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılabilecek Değişiklikler ve Güncellemeler

KONAKLI AV bu politikada yasal düzenlemeler ve şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda belirlenmiş olan şirket politikası uyarınca değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni aydınlatma metni, web sitesi üzerinden ilgili kişilerin bilgisine sunulur.